Формування бізнес-моделі дошкільного навчального закладу: методично-прикладні аспекти

Завантажити повнотекстову PDF-версію статті можна за посиланням вище.


Анотація. В умовах впровадження нових механізмів фінансування та управління вітчизняними освітніми закладами використання технологій бізнес-моделювання має надзвичайний потенціал для реформування діяльності дошкільних навчальних закладів крізь призму клієнтоорієнтованості, орієнтації на задоволення потреб стейхолдерів. Утім, відсутність досвіду застосування технології бізнес-моделювання в освітніх закладах, які мають значну специфіку організації діяльності та інституційні особливості її регулювання, унеможливлює застосування типових бізнес-моделей сервісних компаній. Крім того, полеміка навколо вибору дизайну бізнес-моделювання, технологій і критеріїв оцінювання бізнес-моделей потребує уточнення методичних принципів її розробки та оптимізації.
Мета статті полягає у визначенні сутності і технологій бізнес-моделювання, розробки методичних аспектів обґрунтування принципів формування бізнес-моделі дошкільного навчального закладу. Запропоновано авторське бачення змістовного наповнення дефініції бізнес-модель, сформовані принципи та технологія розробки бізнес-моделі дошкільного навчального закладу.
Найпотужніший потенціал концепції бізнес-моделювання пов’язаний із процесом розвитку підприємства, використанням його інструментів для перевірки дієвості та реалістичності стратегічної ідеї підприємства, як діагностичного інструментарію оцінювання результативності діяльності та розробки напрямів оптимізації роботи підприємства. В основі моделювання діяльності дошкільного навчального закладу лежить концепція клієнтоорієнтованості – здатності організації розуміти та ефективно задовільнять потреби клієнта, створювати ціннісну пропозицію, яку клієнт купує, генеруючи прибутки компанії, а також оптимізації витрат на створення цієї ціннісної пропозиції за рахунок раціоналізації бізнес-процесів, підвищення їх результативності, нормування використання ресурсів, а також налагодження партнерської інфраструктури.
Ключові слова: бізнес-модель, бізнес-моделювання, дошкільний навчальний заклад, бізнес-модель дитячого садка


ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Верба Вероника Анатольевна, доктор экономических наук, профессор кафедры стратегии предприятий ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

Погоняйло Ярослав Владимирович, магистрант магистерской программы «Менеджмент проектов и консалтинг «ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

Аннотация. В статье представлена авторская позиция о сути бизнес-моделирования как технологии развития компании, разработаны подходы к выбору инструментария и принципов формирования бизнес-модели дошкольных образовательных учреждений. Обоснована авторская позиция относительно клиентов, потребителей и стейкхолдеров детских садов, их потребностей. В контексте клиентоориентированого подхода предложена структуризация ценностного предложения для клиентов детского сада, сформирована модель бизнес-процессов. Разработан дизайн бизнес-модели частного детского сада в основе которой лежит гармонизация ценностного предложения, бизнес-процессов и ресурсов, направленная на оптимизацию доходов и затрат создаваемых продуктов.
Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-моделирование, дошкольное учреждение, бизнес-модель детского сада


DEVELOPMENT OF BUSINESS MODEL FOR PRE-SCHOOLS: METHODICAL AND APPLIED ASPECTS

Veronika Verba, doctor of Economics, Professor, SHEІ «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

Pohaniailo Yaroslav, student master`s programm “Project management and consulting”
SHEІ «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

Abstract. In terms of implementation of new mechanisms of financing and management in national educational institutions, using business modeling technologies has an enormous potential for reform of pre-schools in the light of customer focus, orientation on the needs of stakeholders. However, the lack of experience in business modeling technologies in educational institutions that have significant organizational specifity and the special institutional features of its regulations, prevents the use of typical business models of service companies. Additionally, complexity of choice of business modeling design, technologies and assessment criteria of business models needs to clarify the methodological principles of design and optimization.
Purpose of the article is to determine nature and technologies of business modeling, developing of methodological aspects of principles of business model for pre-schools and criteria of its optimization. The author’s vision of the content of definition “business model” is presented, evaluation criteria of its effectiveness, principles and development technology of business model of pre-school are determined.
The most powerful potential of business modeling concept is connected to the process of enterprise development, using of its tools for verifying of feasibility and effectiveness of enterprise strategic idea as diagnostic tool for evaluation of performance optimization and development areas of the enterprise. The basis of activity modeling of pre-school is the concept of customer focus – the ability of the organization to understand and effectively satisfy customer needs, creating value proposition which customer buys, generating profits of the company as well as cost optimization in order to create this value proposition through rationalization of business processes, increasing their effectiveness, rationing of resources usage, as well as establishing partnership infrastructure.
Keywords: business model, business modeling, pre-school, criteria for evaluating of business model


Бібліографічне посилання:
Верба В. А. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: МЕТОДИЧНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ [Електронний ресурс] / В. А. Верба, Я. В. Поганяйло // Збірник наукових праць “Стратегія економічного розвиту України”. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sedu.com.ua/verba_pohaniailo_sedu_39_2016/.

Share