ВЕРБА Вероніка Анатоліївна – головний редактор, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, професор кафедри стратегії бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: управлінський консалтинг, стратегічний розвиток компаній, аналіз проектів, процесне управління, проектне управління, бізнес-моделювання.

ORCID ID      Google Scholar

veronika.verba@kneu.ua

ГРЕБЕШКОВА Олена Миколаївна – заступник головного редактора, доцент кафедри стратегії бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: розвиток бізнесу, лідерство та партнерство в бізнесі, стратегічний менеджмент, проектний менеджмент, змішане навчання.

Scopus ID      ORCID ID      Google Scholar

grebeshkova@kneu.edu.ua

БАЛЕЖЕНТІС Альвідас (Baležentis Alvydas) – доктор соціальних наук, професор, Mykolas Romeris University (Литва).

Сфера інтересів: розвиток регіонів та галузей.

Scopus ID   ORCID ID      Google Scholar 

a.balezentis@mruni.eu

ВОСТРЯКОВ Олександр Володимирович – декан факультету економіки та управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: стратегічний менеджмент, організаційний розвиток підприємства, управління освітнім процесом в закладах вищої освіти, системи взаємодії між освітою та бізнесом.

Google Scholar 

oleksandr.vostyakov@kneu.ua

ГОРНЯК Ольга Василівна – завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова, доктор економічних наук, професор (м. Одеса, Україна).

Сфера інтересів: сучасна економічна теорія, методологія економічної теорії, економічні системи, теорія міжнародної економіки, теорія фірми, інституціоналізація економічної діяльності, економіка підприємства.

econom_teoriya@onu.edu.ua

 

ДРУГОВ Олексій Олександрович – проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва ДВНЗ “Університет банківської справи”, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна).

Сфера інтересів: інтелектуалізація економіки, фінансові технології, розвиток системи вищої освіти і науки.

ORCID ID           Google Scholar

oleksiy.druhov@gmail.com

ЄЛОНЕК Дорота (Jelonek Dorota) – декан факультету менеджменту Політехнічного Університету Ченстохова, доктор економічних наук, доцент (м. Ченстохова, Республіка Польща).

Сфера інтересів: управлінські інформаційні системи, управління процесами, інновації, відкриті інновації, ІКТ в управлінні.

Scopus ID     ORCID ID          Research Gate         Google Scholar

dorota.jelonek@wz.pcz.pl

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Лариса Михайлівна – професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: збалансованість економічного розвитку держави; інтеграція науки, освіти та виробництва; стратегування в державному управлінні національної економіки; інклюзивний розвиток, соціальна та публічна політика.

ORCID ID       Google Scholar

larysa.yemelianenko@kneu.ua

 

КИЗЕНКО Олена Олександрівна – доцент кафедри стратегії бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: стратегічний контролінг на підприємстві; система управління витратами компанії; трансформація системи бюджетування підприємств в цифровій економіці; аналітика і прогнозування в бізнесі; корпоративне підприємництво.

Scopus ID    ORCID ID       Google Scholar

olena.kyzenko@kneu.ua

 

КИРИЛЕНКО Володимир Іванович – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: інвестиційна безпека, соціально-економічна безпека, соціальна економіка, методологія економічної теорії, мікроекономіка.

Google Scholar

volodymyr.kyrylenko@kneu.ua

КУДІНОВА Алевтина Віталіївна – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: підприємницька діяльність, особливості взаємозв’язку культури та економічного розвитку, відносини споживання в умовах глобальної економіки.

Google Scholar

avkudinova@ukr.net 

 

КУКОБА Володимир Павлович – професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: організаційне проектування підприємств, антикризове управління підприємством, оцінювання організаційного рівня.

ORCID ID      Google Scholar

volodymyr.kukoba@kneu.ua

 

ЛІФІНЦЕВ Денис Сергійович – доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: крос-культурні комунікації, крос-культурний менеджмент.

ORCID ID      Google Scholar

denfcdk@gmail.com

 

МАЛИЙ Іван Йосипович – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: антикризове управління національною економікою, державне та регіональне управління, макроекономічне оцінювання бізнес-середовища.

Google Scholar

ivan.malyi@kneu.ua

МИХАЙЛЕНКО-БЛЕЙОН Олена Феліксівна – кандидат економічних наук, доцент, Vistas Canada Consulting (Канада).

Сфера інтересів: трансформативне навчання, цифрове навчання, культурні виміри, культура і економіка, креативна економіка.

Scopus ID       Google Scholar

olena.mykhailenko@collaboritsi.com

 

НЕХОРОШЕВА Людмила Миколаївна (Нехорошева Людмила Николаевна) – завідувач кафедри економіки промислових підприємств Білоруського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Сфера інтересів: інноваційна політика, розвиток інноваційної інфраструктури, організація венчурної діяльності, розробка та реалізація інноваційних та венчурних проектів, підвищення ефективності функціонування наукомістких галузей і високотехнологічного виробництва.

Google Scholar

kepp@bseu.by

ОЛЕКСЮК Олексій Іванович – завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: результативність підприємства, економічна безпека бізнесу.

Google Scholar

kkdil@kneu.edu.ua

 

ОТЕНКО Ірина Павлівна – завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України (м. Харків, Україна).

Сфера інтересів: стратегічний потенціал підприємства, організаційні знання і компетентності підприємства, стратегічні зміни, державне регулювання економічної безпеки, управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

ORCID ID      Google Scholar

kafecan@hneu.edu.ua

ПОТРАВНИЙ Іван Михайлович (Потравный Иван Михайлович) – професор кафедри управління проектами та програмами Російського економічного університету імені Г.В. Плєханова, доктор економічних наук, професор (м. Москва, Російська Федерація).

Сфера інтересів: “зелена” економіка, низьковуглецевий розвиток, економіка довкілля і природних ресурсів, екологічно орієнтовані проекти.

ORCID ID

ecoaudit@bk.ru

 

РЄПІНА Інна Миколаївна – професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: управління підприємницьким потенціалом і розвитком підприємства; інноватика та інтелектуальна власність; управління активами суб’єктів господарювання; управління вартістю бізнесу.

ORCID ID      Google Scholar

inna.riepina@kneu.ua

СТРЕЛКОВСКІ Вадим (Strielkowski Wadim) – професор Празької бізнес-школи та викладач-дослідник Каліфорнійського університету в Берклі, доктор філософії (PhD) (м. Прага, Чеська Республіка).

Сфера інтересів: енергетика та економіка, економіка туризму, економіка праці, інженерна економіка, економіка міграції, наукометрія, бібліометрія та альметрія.

ORCID ID      Google Scholar

strielkowski@cantab.net

ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна – професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: антикризове, стратегічне, корпоративне управління суб'єктами господарювання різних організаційно-правових форм.

ORCID ID           Google Scholar

zoia.shershnova@kneu.ua

ШИПУЛІНА Юлія Сергіївна – професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «Харсківський політехнічний інститут», доктор економічних наук, доцент (м. Харків, Україна).

Сфера інтересів: інновації, інноваційна культура, web-культура, інтернет-маркетинг.

Scopus ID     ORCID ID      Google Scholar

shypulina.j@gmail.com

ГРЕБЕШКОВ Олексій Миколайович – відповідальний секретар редколегії, кандидат економічних наук, незалежний дослідник (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: обґрунтування та реалізація стратегічних рішень на підприємстві; інформаційні аспекти стратегічного управління на підприємстві; стратегічне управління інформацією; розробка проектних рішень різних типів (економічних, організаційних, соціальних, технічних тощо); е-навчання.

ORCID ID      Google Scholar

oleksii.hrebeshkov@kneu.ua

 

Share