ВЕРБА Вероніка Анатоліївна – головний редактор, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, професор кафедри стратегії бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: управлінський консалтинг, стратегічний розвиток компаній, аналіз проектів, процесне управління, проектне управління, бізнес-моделювання.

ORCID ID      Google Scholar

veronika.verba@kneu.ua

ГРЕБЕШКОВА Олена Миколаївна – заступник головного редактора, доцент кафедри стратегії бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: розвиток бізнесу, лідерство та партнерство в бізнесі, стратегічний менеджмент, проектний менеджмент, змішане навчання.

ORCID ID      Google Scholar

grebeshkova@kneu.edu.ua

ГОРНЯК Ольга Василівна – завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова, доктор економічних наук, професор (м. Одеса, Україна).

Сфера інтересів: сучасна економічна теорія, методологія економічної теорії, економічні системи, теорія міжнародної економіки, теорія фірми, інституціоналізація економічної діяльності, економіка підприємства.

econom_teoriya@onu.edu.ua

 

ДРУГОВ Олексій Олександрович – проректор з навчально-виховної роботи та міжнародного співробітництва ДВНЗ “Університет банківської справи”, доктор економічних наук, професор (м. Львів, Україна).

Сфера інтересів: інтелектуалізація економіки, фінансові технології, розвиток системи вищої освіти і науки.

ORCID ID           Google Scholar

oleksiy.druhov@gmail.com

ЄВДОКИМОВА Ніна Миколаївна – професор кафедри стратегії бізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: економічне управління підприємством, зміцнення конкурентних позицій підприємства на галузевих ринках, формування ефективної системи планування діяльності підприємства, управління розвитком економічної організації (інституціональний аспект), стратегічне управління знаннями підприємства та оцінка здатності організації до навчання.

ORCID ID        Google Scholar

 

ЄЛОНЕК Дорота (Jelonek Dorota) – декан факультету менеджменту Політехнічного Університету Ченстохова, доктор економічних наук, доцент (м. Ченстохова, Республіка Польща).

Сфера інтересів: управлінські інформаційні системи, управління процесами, інновації, відкриті інновації, ІКТ в управлінні.

Research Gate         Google Scholar

dorota.jelonek@wz.pcz.pl

ЄМЕЛЬЯНЕНКО Лариса Михайлівна – професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: збалансованість економічного розвитку держави; інтеграція науки, освіти та виробництва; стратегування в державному управлінні національної економіки; інклюзивний розвиток, соціальна та публічна політика.

ORCID ID       Google Scholar

larysa.yemelianenko@kneu.ua

 

КИРИЛЕНКО Володимир Іванович – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: інвестиційна безпека, соціально-економічна безпека, соціальна економіка, методологія економічної теорії, мікроекономіка.

Google Scholar

volodymyr.kyrylenko@kneu.ua

КУКОБА Володимир Павлович – професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: організаційне проектування підприємств, антикризове управління підприємством, оцінювання організаційного рівня.

ORCID ID      Google Scholar

volodymyr.kukoba@kneu.ua

 

МАЛИЙ Іван Йосипович – завідувач кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: антикризове управління національною економікою, державне та регіональне управління, макроекономічне оцінювання бізнес-середовища.

Google Scholar

ivan.malyi@kneu.ua

НАЛИВАЙКО Анатолій Петрович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, засновник української освітньо-наукової школи стратегії підприємства, незалежний дослідник (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: теорія стратегії підприємства, стратегічний менеджмент, стратегічний процес на підприємстві, мікроекономіка.

Google Scholar

anatolii.nalyvaiko@kneu.ua

 

НЕХОРОШЕВА Людмила Миколаївна (Нехорошева Людмила Николаевна) – завідувач кафедри економіки промислових підприємств Білоруського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Сфера інтересів: інноваційна політика, розвиток інноваційної інфраструктури, організація венчурної діяльності, розробка та реалізація інноваційних та венчурних проектів, підвищення ефективності функціонування наукомістких галузей і високотехнологічного виробництва.

Google Scholar

kepp@bseu.by

ОЛЕКСЮК Олексій Іванович – завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: результативність підприємства, економічна безпека бізнесу.

Google Scholar

kkdil@kneu.edu.ua

 

ОТЕНКО Ірина Павлівна – завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України (м. Харків, Україна).

Сфера інтересів: стратегічний потенціал підприємства, організаційні знання і компетентності підприємства, стратегічні зміни, державне регулювання економічної безпеки, управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

ORCID ID      Google Scholar

kafecan@hneu.edu.ua

ПОТРАВНИЙ Іван Михайлович (Потравный Иван Михайлович) – професор кафедри управління проектами та програмами Російського економічного університету імені Г.В. Плєханова, доктор економічних наук, професор (м. Москва, Російська Федерація).

Сфера інтересів: “зелена” економіка, низьковуглецевий розвиток, економіка довкілля і природних ресурсів, екологічно орієнтовані проекти.

ORCID ID

ecoaudit@bk.ru

 

РЄПІНА Інна Миколаївна – професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: управління підприємницьким потенціалом і розвитком підприємства; інноватика та інтелектуальна власність; управління активами суб’єктів господарювання; управління вартістю бізнесу.

ORCID ID      Google Scholar

inna.riepina@kneu.ua

СОБОЛЬ Сергій Миколайович – завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: менеджмент малого бізнесу; організаційні та економічні механізми активізації розвитку малого бізнесу.

Google Scholar

sobol@kneu.kiev.ua

 

СТРЕЛКОВСКІ Вадим (Strielkowski Wadim) – професор Празької бізнес-школи та викладач-дослідник Каліфорнійського університету в Берклі, доктор філософії (PhD) (м. Прага, Чеська Республіка).

Сфера інтересів: енергетика та економіка, економіка туризму, економіка праці, інженерна економіка, економіка міграції, наукометрія, бібліометрія та альметрія.

ORCID ID      Google Scholar

strielkowski@cantab.net

ФЕЩЕНКО Валентина Михайлівна – професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: історія економічної думки України, історія економічних учень, сучасні економічні теорії.

Google Scholar

valentyna.feshchenko@kneu.ua

 

ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна – професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, професор (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: антикризовt, стратегічнt, корпоративнt управління суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм.

Google Scholar

zoia.shershnova@kneu.ua

ГРЕБЕШКОВ Олексій Миколайович – відповідальний секретар редколегії, кандидат економічних наук, незалежний дослідник (м. Київ, Україна).

Сфера інтересів: обґрунтування та реалізація стратегічних рішень на підприємстві; інформаційні аспекти стратегічного управління на підприємстві; стратегічне управління інформацією; розробка проектних рішень різних типів (економічних, організаційних, соціальних, технічних тощо); е-навчання.

ORCID ID      Google Scholar

oleksii.hrebeshkov@kneu.ua

 

Share