Увага! Для зручності авторів доступні для завантаження файли шаблонів (у форматі RTF):
Текстовий оригінал статті

До розгляду редколегії приймаються наукові статті, які відповідають профілю збірника, написані спеціально для нього (оригінальні) та відповідно оформлені.

Всі статті, прийняті до розгляду редколегією збірника, перевіряються на унікальність тексту (програмним забезпеченням Advego Plagiatus) та рецензуються на предмет їх відповідності профілю та вимогам щодо наукових статей. Унікальність змістовної частини тексту статті (без заголовків, анотацій та списку використаної літератури) повинна складати не меньше 90%.

Статті, відхилені редколегією та рецензентами, можуть бути повернені авторам для доопрацювання (за їх вимогою).

Рекомендований обсяг статті — 12-24 сторінки або до 20-40 тис. знаків (з пробілами).

Мова статей — українська.

Для кожної статті має бути визначено УДК.

Процедура рецензування статті

Всі статті, подані до редакції, проходять обов’язкове рецензування за таким порядком:

 • Надісланий текст перевіряється секретарем редколегії на предмет відповідності тематиці збірника та загальним вимогам щодо оформлення. У разі невідповідності тематики та/або поданої статті проблематиці збірника стаття повертається автору з відповідними коментарями. Якщо автор приймає рішення виправити вказані недоліки, він може подати статтю вдруге.
 • Текст статті перевіряється на плагіат (за допомогою програмного забезпечення Advego Plagiatus). Унікальність змістовної частини тексту статті (без заголовків, анотацій та списку використаної літератури) повинна складати не меньше 90%. У разі перевищення цієї межі, стаття повертається автору без можливості її повторного подання для розгляду редколегією.
 • Якщо текст статті успішно пройшов перевірку на плагіат, випусковий редактор передає статтю рецензенту для підготовки експертного висновку щодо доцільності опублікування поданого матеріалу в збірнику. При цьому рецензент не має даних про автора статті, а автор не отримує інформацію про рецензента (редакція дотримується принципу подвійного сліпого рецензування). З формою рецензії можна ознайомитись тут.
 • Рецензент оцінює (за 10-баловою шкалою): актуальність, наукову та практичну значущість, оригінальність викладених ідей, адекватність методичного інструментарію дослідження та загальне оформлення викладеного матеріалу. У разі, якщо за певним критерієм рецензент надає оцінку менше 5 балів, він має прокоментувати таке своє рішення. Якщо загальна оцінка рецензента виявляється менше 30 балів, редакція відхиляє поданий матеріал, про що повідомляє автора. Якщо оцінка рецензента коливається в межах 30-60 балів, редакція інформує автора про зроблені реценезентом зауваження та надані коментарі, а також про остаточне рішення щодо публікації статті. Автору може бути запропоновано доопрацювати текст та повторно подати статтю до редакції. Треба враховувати, що у разі значного допрацювання матеріалу стаття може бути повторно рецензована. Якщо рецензент дає позитивну оцінку поданому матеріалу, стаття приймається до публікації, про що редакція повідомляє автора.

Рекомендована структура статті:

1) Анотація українською мовою обсягом від 50 до 100 слів.

 2) Ключові слова українською мовою (5-8 слів).

 3) Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями з обов’язковими посиланнями в тексті на літературу, яка була використана: автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує і показати її актуальність).

 4) Постановка завдання (формулювання цілей і методів дослідження теми, яка розглядається).

 5) Результати (викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

 6) Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення дослідження, перспективи подальших наукових розвідок в даному напрямку).

 7) Література (список використаних джерел, на які є посилання у тексті). Список літератури складається у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у статті. Для полегшення процесу оформлення списку літератури, радимо використовувати сервіс VAK.in.ua

 8) Література транслітерована англійською мовою. Після заголовка References необхідно навести список використаних джерел, транслітерований латинською абеткою та оформлений у відповідності до стандарту Chicago 15th Edition (Author-Date System), повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці. Для спрощення процесу створення англомовного списку джерел рекомендуємо використовувати онлайн-сервіс http://bibme.org/chicago/ (у полі “Select Format” обрати стандарт Chicago) для формування списків та сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia/ для спрощення процесу транслітерації. Шановні автори, зауважте, що просто транслітерований список літератури, складений за ДСТУ сам по собі не відповідає стандарту Chicago!

9) Анотація та ключові слова російською на англійською мовами. Анотація англійською мовою повинна бути розширеною, обсягом 150-250 слів. Анотація англійською мовою має бути: інформативною (без загальних слів); оригінальною (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованою (необхідно розкрити такі елементи, як предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); грамотною (повинна бути написана якісною англійською мовою).

 Вимоги до оформлення авторського текстового оригіналу:

 • Для набору тексту використовується текстовий редактор Microsoft Word. Допустимі формати файлів для збереження текстового оригіналу: DOC, DOCX, RTF.
 • Формат паперу – А4.
 • Шрифт – Times New Roman Cyr 14
 • Міжрядковий інтервал – 1,5
 • Формули набираються в редакторі Microsoft Equation (3.0).
 • Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) виконуються у растровому (векторному) форматах (ВМР, PNG, TIF, JPG, GIF) і додаються окремим файлом. Забороняється використовувати графічний редактор, вбудований у Microsoft Word!
 • Абзац – 15 мм.
 • Нумерація сторінок – внизу сторінки справа.
 • Поля на сторінці: ліве – 3 см, праве, нижнє і верхнє – 1,5 см.
 • Рисунки, таблиці, переліки, примітки, виноски, формули та рівняння, посилання оформлюються у відповідності до пп. 7.5-7.11 ДСТУ 3008:2015 “Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення”

До редакції подається через розділ веб-сайту “Надіслати статтю“:

 • Текстовий оригінал (у форматі DOC, DOCX або RTF) – завантажити шаблон (RTF).
 • Файли ілюстрацій (у форматах ВМР, PNG, TIF, JPG, GIF)

Гонорари за статті не виплачуються!

Публікація для автора є безоплатною, тому авторський екземпляр викупається у видавництві за фактичною калькуляцією видавничих витрат.

Share