Бібліографічне описання:

Терентьєва О. В. Організація кризових комунікацій в репутаційному менеджменті. Стратегія економічного розвитку України. 2018. Вип. 42. С. 48-57.

Читати статтю

 


Teterntieva, Olena V.Organizing of crisis communications  in the reputational management”. Strategy of Economic Development of Ukraine 42(2018): 48-57[in Ukrainian].

Read

 


Терентьєва Олена Володимирівна

ОРГАНІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В РЕПУТАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Анотація. Стаття присвячена проблемі збереження репутації підчас кризи. Цілями дослідження є критичний аналіз і узагальнення представлених в науковій літературі поглядів на те, як правильно організовувати антикризові комунікації задля збереження репутації компанії. В ході обґрунтування етапів процесу організації антикризового репутаційного менеджменту запропоновано структурувати його на: докризову підготовку, безпосередньо кризове реагування та пост-кризовий аналіз. Докризова підготовка є найбільш трудомістким процесом й включає такі підетапи, як: 1) визначення складу антикризової команди; 2) «інвентаризація» комунікативних вмінь і подальша підготовка та навчання членів антикризової команди компанії ( з акцентом на підготовці прес-секретаря); 3) створення систем розповсюдження повідомлень і моніторингу їх впливу на ключові стейкхолдерські аудиторії; 4) визначення стейкхолдерів (зацікавлені сторони, цільові аудиторії), з якими необхідно буде комунікувати під час кризової події; 5) розробка заздалегідь ключових повідомлень (перші заяви від керівництва компанії в разі настання кризи). Безпосередньо антикризове реагування включає: розпізнання кризи, адаптації ключових повідомлень та їх поширення, моніторинг реакції стейкхолдерів. Пост-кризовий аналіз включає інвентаризацію зробленого підчас кризи й аналіз з позиції правильності / помилковості та наступне покращення готовності до кризи.

Ключові слова: довіра, стейкхолдери, антикризова команда, попередження кризи, антикризове управління.

Література

 1. Zaman Arif. Reputational Risk: How to Manage for Value Creation. / Arif Zaman. — Financial Times/ Prentice Hall, 2004. — 308 р.
 2. Bonini Sheila. Rebuilding corporate reputations / Sheila Bonini, David Court, and Alberto Marchi [Electronic source]. — Access mode : https://www.mckinsey.com/globalthemes/leadership/rebuilding-corporate-reputations
 3. Haggerty James F. Chief Crisis Officer: Structure and Leadership for Effective Communications Response / James F. Haggerty. — Chicago, IL: ABA, 2017. — 256 p.
 4. Sitrick Michael S. The Fixer: Secrets for Saving Your Reputation in the Age of Viral Media. / Michael S. Sitrick. — Washington, DC: Regnery Publishing, a Division of Salem Media Group, 2018. — 256 p.
 5. Fearn-Banks Kathleen. Crisis Communications: A Casebook Approach. / Kathleen Fearn-Banks. — London: Routledge, 2016. — 438 p.
 6. Zaremba Alan Jay. Crisis Communication: Theory and Practice / Alan Jay Zaremba. — New York, NY: Routledge,1 ed, an Imprint of the Taylor, 2015. — 256 p.
 7. Fink, Steven. Crisis Communications: The Definitive Guide to Managing the Message / Steven Fink. — New York: McGraw-Hill Education, 2013. — 336 p.
 8. Aula Pekka. The Reputable Firm: How Digitalization of Communication Is Revolutionizing Reputation Management / Pekka Aula, Jouni Heinonen. — Cham: Springer, 2016. — 214 p.
 9. Derevianko O. H. System of Enterprise Reputation Management / O. H. Derevianko // Бізнес Інформ. — 2014. — № 3. — С. 381-386. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_3_65
 10. Дерев’янко О. Г. Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств / О.Г. Дерев’янко // Стратегія економічного розвитку України. / К.:КНЕУ, 2017. — № 41. — С. 5-14.

Olena V. Teterntieva

 

Abstract. The article is devoted to the problem of preserving the reputation during the crisis. The objectives of the study is to critically analyze and summarize the views presented in the scientific literature on how to properly organize crisis management communications to preserve the reputation of the company. During the substantiation of the stages of the process of organizing anti-recessionary reputation management, it was suggested to structure it for: pre-crisis preparation, immediate crisis response and post-crisis analysis. Precrisis preparation is the most labor-intensive process and includes such substages as: 1) determining the composition of the anti-crisis team; 2) «inventory» of communication skills and further training and training of members of the company’s anti-crisis team (with emphasis on the preparation of a press secretary); 3) creating systems for disseminating messages and monitoring their impact on key stakeholder audiences; 4) identification of stakeholders (stakeholders, target audiences) with whom it will be necessary to communicate during a crisis event; 5) development of advance key messages (the first statements from the company’s management in the event of a crisis). Directly anti-crisis response includes: recognition of the crisis, the adaptation of key messages and their dissemination, monitoring the response of stakeholders. Post-crisis analysis includes an inventory of what was done during the crisis and an analysis from the position of correctness / error and the subsequent improvement in preparedness for the crisis.

Keywords: trust, stakeholders, anti-crisis team, crisis prevention, crisis management.

References

 1. Zaman, Arif. Reputational Risk: How to Manage for Value Creation. London: FT Prentice Hall, 2004.
 2. Bonini, Sheila, David Court, and Alberto Marchi. «Rebuilding Corporate Reputations.» McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/featuredinsights/leadership/rebuilding-corporate-reputations (accessed May 6, 2018).
 3. Haggerty, James F. Chief Crisis Officer: Structure and Leadership for Effective Communications Response. Chicago, IL: ABA, 2017.
 4. Sitrick, Michael S. The Fixer: Secrets for Saving Your Reputation in the Age of Viral Media. Washington, DC: Regnery Publishing, a Division of Salem Media Group, 2018.
 5. Fearn-Banks, Kathleen. Crisis Communications: A Casebook Approach. London: Routledge, 2016.
 6. Zaremba, Alan Jay. Crisis Communication: Theory and Practice. New York, NY: Routledge, an Imprint of the Taylor, 2015.
 7. Fink, Steven. Crisis Communications: The Definitive Guide to Managing the Message. New York: McGraw-Hill Education, 2013.
 8. Aula, Pekka. The Reputable Firm: How Digitalization of Communication Is Revolutionizing Reputation Management. Cham: Springer, 2016.
 9. Derevianko, O. H. «System of enterprise reputation management.» Business Inform, no. 3 (2014): 381–386.
 10. Derevianko, O. H. «The logic of formation of the company’s reputation management system.» Strategy of Economic Development of Ukraine, no. 41 (2017): 5–14.
Share