Бібліографічне описання:

Петренко Л. А., Семко В. В., Юшкова Д. А. Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців. Стратегія економічного розвитку України. 2018. Вип. 42. С. 244-255.

Читати статтю

 


Petrenko, Liudmyla A., Valentyn V. Semko, and Dariia A. Yushkov. Methodology for the ranking of higher education institutions“. Strategy of Economic Development of Ukraine 42(2018): 244-255 [in Ukrainian].

Read

 


Петренко Людмила Анатоліївна, Семко Валентин Вікторович, Юшкова Дарія Андріївна

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ РЕЙТИНГУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ

Анотація. Стаття присвячена проблемі забезпечення і контролю якості освітніх послуг. Цілями дослідження є аналіз і узагальнення вітчизняного досвіду побудови рейтингів вузів, наступне доповнення його аналізом закордонних рейтингів і розробка пропозицій щодо методики побудови рейтингу закладів вищої освіти (ЗВО) України для абітурієнтів та роботодавців. В ході обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців запропоновано використовувати такі критерії рейтингування: 1) показник частки викладачів з вченим званням (або / та науковим ступенем) у викладацькому персоналі вузу; 2) рівень підготовки вступників, статистично вимірюваним показником якого є бал ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання); 3) частка студентів, залучених до наукової діяльності (у загальній кількості студентів у вузі); 4) частка студентів, що пройшли стажування — критерій, що свідчить про професійну підготовленість студентів / випускників університету; 5) крім статистично оцінюваних показників якості освітніх послуг, пропонується звернутись також до експертної оцінки роботодавцями професійних навичок випускників вузів.

Ключові слова: якість освітніх послуг, академічний рейтинг, репутація університетів.

Література

 1. Павленко О. В. Розвиток ринку освітніх послуг ВНЗ: актуальні тренди та прогнози / Павленко Олександр Вадимович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. — Київ : КНЕУ, 2017. — Вип. 41. — С. 89–98.
 2. Best universities for graduate jobs: Global University Employability Ranking 2016. [Electronic source]. — Access mode : https://www.timeshighereducation.com/student/bestuniversities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking
 3. QS Graduate Employability Rankings 2017 — Overview. [Electronic source]. — Access mode : http://www.qs.com/qs-graduate-employability-rankings-2017-overview/
 4. The Times Higher Education World University Rankings 2016-2017 (list the 980 top universities in the world) [Electronic source]. — Access mode : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 5. Топ-50 вишів України за оцінками роботодавців [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://vnz.org.ua/statti/10201-top-50-vyshiv-ukrayiny-za-otsinkamy-robotodavtsiv
 6. ТОП-10 вузів України на думку роботодавців [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2013/04/5/125807/
 7. Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/
 8. Топ-200 кращих університетів України [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095
 9. Best Global Universities Rankings. U.S. News & World Report / [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings
 10. The Academic Ranking of World Universities (ARWU) [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.shanghairanking.com/ru/
 11. QS World University Rankings 2018 [Electronic source]. — Access mode : https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
 12. Рейтинг вузов «Эксперт РА» [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://raexpert.ru/rankings/vuz/method
 13. Методика и процедуры формирования Национального рейтинга университетов (НРУ 2017) [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.univerrating.ru/txt.asp?rbr=30&txt=Rbr30Text9318&lng=0
 14. Московский международный рейтинг университетов «Три миссии университета» [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://mosiur.org/methods/methodology/

Liudmyla A. Petrenko, Valentyn V. Semko, and Dariia A. Yushkova

Abstract. The article is devoted to the problem of providing and controlling the quality of educational services. The objectives of the study are: 1) analysis and synthesis of domestic experience in building the ratings of universities, 2) analysis of foreign rankings, 3) development of proposals for the methodology for constructing the ranking of higher educational institutions of Ukraine for school leavers and employers. To build the ranking of higher education institutions for applicants and employers, it was suggested to use such criteria: 1) the ratio of teachers with academic rank (and / or academic degree) in the teaching staff of the university; 2) the level of preparation of entrants, a statistically measurable indicator of which is the EIE score (external independent evaluation); 3) the proportion of students involved in scientific activities (in the total number of students in a university); 4) the proportion of students who passed the internship — a criterion indicating the professional preparedness of students / graduates of the university; 5) in addition to the statistically evaluated indicators of the quality of educational services, it is also suggested that the experts assess the professional skills of graduates.

Keywords: the quality of educational services, Academic Ranking, reputation of universities, Ukraine.

References

 1. Pavlenko, A. V. «Market Development of High Education Services: Actual Trends and Forecasts.» Strategy of Economic Development of Ukraine, no. 41 (2017): 89–98 [in Ukrainian].
 2. «Best universities for graduate jobs: Global University Employability Ranking 2017.» Times Higher Education (THE). November 20, 2017. https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduatejobs-global-university-employability-ranking (accessed March 5, 2018).
 3. «QS Graduate Employability Rankings 2017 — Overview.» QS. May 04, 2017. http://www.qs.com/qs-graduate-employability-rankings-2017-overview/ (accessed December 05, 2017).
 4. «World University Rankings.» Times Higher Education (THE). September 23, 2016. https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (accessed March 05, 2018).
 5. «Top-50 vyshiv Ukrainy za otsinkamy robotodavtsiv.» Vyshcha osvita. http://vnz.org.ua/statti/10201-top-50-vyshiv-ukrayiny-za-otsinkamy-robotodavtsiv (accessed March 5, 2018).
 6. «TOP-10 vuziv Ukrainy na dumku robotodavtsiv.» Ukrainska pravda. http://life.pravda.com.ua/society/2013/04/5/125807/ (accessed March 5, 2018).
 7. «Konsolidovanyi reitynh vuziv Ukrainy 2017 roku.» Osvita.UA.  http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/ (accessed March 5, 2018).
 8. «Top-200 krashchykh universytetiv Ukrainy.» Euroosvita. http://www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095 (accessed March 5, 2018).
 9. «US News Best Global Universities | US News Education.» U.S. News & World Report. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings (accessed March 5, 2018).
 10. «ARWU World University Rankings 2017 | Academic Ranking of World Universities.» Academic Ranking of World Universities — 2003 | Top 500 Universities | Shanghai Ranking — 2013 | World University Ranking — 2003. http://www.shanghairanking.com/ (accessed March 5, 2018).
 11. «QS World University Rankings 2018.» Top Universities. November 22, 2017. https://www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity-rankings/2018 (accessed March 5, 2018).
 12. «Kak sostavljalsja rejting: procedura i metodologija.» Rejtingovoe agentstvo RAEX («Jekspert RA»). https://raexpert.ru/rankings/vuz/method (accessed March 5, 2018).
 13. «Metodika i procedury formirovanija Nacional’nogo rejtinga universitetov (NRU 2017).» http://www.univer-rating.ru/txt.asp?rbr=30&txt=Rbr30Text9318&lng=0 (accessed March 5, 2018).
 14. «Moskovskij mezhdunarodnyj rejting universitetov «Tri missii universiteta».» https://mosiur.org/methods/methodology/ (accessed March 5, 2018).
Share