Завантажити випуск
Титул
Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Диба М. І., Диба О. М. Глобалізація в інноваційному процесі розвитку (українською) – c. 5-15

Куценко Є. К. Діалектика взаємопов’язаних категорій економічної цінності (українською) – c. 16-26

Теорія та практика стратегічного управління

Заблодська І. В., Гречана С. І. Дорожня карта як інструмент стратегічного планування розвитку новоутворених (об’єднаних) територіальних громад (українською) – с. 27-39

Кизенко О. О. Діагностика стану стратегічного контролінгу на українських підприємствах (українською) – с. 39-49

Шевчук Н. В., Рудь В. М., Фесенко В. Ю. Стратегічна мотивація діяльності іноземних компаній (українською) – с. 50-62

Державне регулювання економіки та розвиток регіонів

Ємельяненко Л. М., Федірко Н. В., Москвіна В. І. Оцінювання ефективності системи соціального захисту населення в Україні (українською) – с. 63-81

Кльоба С. М. Оцінка способів та інструментів у підвищенні конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області (українською) – с. 81-90

Розвиток секторів і галузей економіки

Горовий Д. А., Чернобровкіна С. В. Оптимізаційне моделювання витрат на маркетингові комунікації для машинобудівних підприємств України (українською) – с. 91-101

Зайчук Т. О. Органічний ринок в Україні: актуальні тренди та перспективи розвитку (українською) – с. 102-118

Янголь А. В. Глобальні та національні фактори впливу на результативність підприємств металургійної галузі (українською) – с. 119-140

Освіта

Павленко О. В. Перспективи використання соціальних мереж для маркетингових комунікацій університетів в Україні (українською) – с. 141-153

Паздрій В. Я. Використання аналітичних бізнес-інструментів у закладі освіти (українською) – с. 153-166


Download
 Title
Socio-economic processes in the transformational economy

Dyba Myhailo, Dyba Oleksandr. Globalization within innovative process of development (in Ukrainian) – рр. 5-15

Kutsenko Ievgeniia. Dialectics of associated categories of economic value (in Ukrainian) – pp. 16-26

Theory and practice of strategic management

Zablodska Inna, Hrechana Svitlana. Roadmapping as an instrument for the strategic development planning of newly formed (amalgamated) territorial communities (in Ukrainian) – рр. 27-39

Kyzenko Olena. Diagnostics of condition of strategic controlling at Ukrainian enterprises (in Ukrainian) – рр. 39-49

Shevchuk Nataliia, Rud Vadim, Fesenko Vladislav. The strategic motivation for the business of foreign companies in Ukraine (in Ukrainian) – рр. 50-62

State regulation of economy and development of regions

Yemelianenko Larisa, Fedirko Nataliia, Moskvina Valeriia. Assessment of efficiency of the social protection system of population in Ukraine (in Ukrainian) – рр. 63-81

Kloba Solomiya. Evaluation of methods and instruments of enhancing the competitiveness of the joint territorial communities of the Lviv region (in Ukrainian) – pp. 81-90

Development of economic sectors

Gorovyi Dmytro, Chernobrovkina Svitlana. Optimizing modeling of costs on marketing communications for engineering enterprises of Ukraine (in Ukrainian) – рр. 91-101

Zaichuk Tetiana. Organic market in Ukraine: actual trends and prospects of development (in Ukrainian) – pp. 102-118

Yangol Hanna. Global and local factors, which influence the performance of metallurgical enterprises (in Ukrainian) – pp. 119-140

Education

Pavlenko Oleksandr. Prospects of the use of social networks in marketing communications of Ukrainian universities (in Ukrainian) – рр. 141-153

Pazdrii Vitalii. Using of analytic business instruments in education institutions (in Ukrainian) – pp. 153-166

Download issue # 44

Choose the format to download

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно

Share