Завантажити випуск
Титул
Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Венцковський  Д. Ю., Ус І. В. Африканські країни у фокус-групі забезпечення економічної безпеки України (українською) – c. 7-20

Теорія та практика стратегічного управління

Дерев’янко О. Г. Теоретичні основи управління корпоративною репутацією в контексті сучасної парадигми управління (англійською) – с. 21-35
Серобян А. М. Роль стратегічних ресурсів в управлінні вертикально-інтегрованими структурами  (українською) – с. 35-46
Смолін І. В. Конкурентна позиція підприємства: протиріччя змістовного наповнення, види та об’єкти спрямування  (українською) – с. 46-56

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

Петренко Л. А., Приходько А. О. Аналіз найбільш інноваційних компаній світу за рейтингом Forbes (українською) – с. 57-68
Турило А. А., Шура Н. О., Ртищев С. А. Гармонізація процесів адаптації та інноватизації на підприємстві  (українською) – с. 68-76
Чухраєва Н. М., Микoлaйчик І. І. Дефініції поняття «інноваційний потенціал» (українською) – с. 77-83

Державне регулювання економіки

Голобородько Т. В., Куракіна Ю. О. Особливості оподаткування закладів вищої освіти державної форми власності як бюджетних установ (українською) – с. 84-93
Іщенко М. І., Міщук Є. В. Економічна основа екологічної безпеки в контексті діяльності підприємств та органів публічної влади (українською) – с. 94-105
Усик В. І. Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект (українською) – с. 105-117

Розвиток регіонів і галузей

Шатіло О. В. Вплив інновацій на розвиток автотранспортних підприємств України (українською) – с. 118-128

Ефективність та результативність розвитку підприємств

Гавренкова В. В. Якісні основи організації навчання і розвитку персоналу підприємства (українською) – с. 129-140
Кизенко О. О., Допілко О. В. Трансформація системи калькулювання собівартості послуг під впливом цифровізації економічних процесів (українською) – с. 140-150
Люшенко О. І. Теоретичні засади економічної стійкості підприємства (українською) – с. 151-161
Семеняка Т. В. Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості (українською) – с. 161-170
Шевчук Н. В., Заіка К. В., Солтис Д. С. Особливості визначення та оцінювання адаптації підприємства (українською) – с. 170-182

Освіта

Кругла Н. М., Буркова Л. А. Фінансово-економічні та податкові аспекти практичної підготовки майбутніх фахівців (українською) – с. 183-193

 


Download
 Title
Socio-economic processes in the transformational economy

Ventskovskyy D., Us I. African countries in the focus-group for providing economic security of Ukraine (in Ukrainian) – рр. 7-20

Theory and practice of strategic management

Derevyanko O. Theoretical framework for corporate reputation management within the context of the modern paradigm of management (in English) – рр. 21-35
Serobian A. Role of strategic resources in management of vertical-integrated structures (in Ukrainian) – рр. 35-46
Smolin I. Competitive position of an enterprise: contradictions of terminology, types and practical focuses (in Ukrainian) – рр. 46-56

Innovative imperatives and investment activity

Petrenko L., Prykhodko A. Analysis of the world`s most innovative companies (Forbes list) (in Ukrainian) – рр. 57-68
Turylo A., Shura N., Rtyshchev S. Harmonization of adaptation and innovatization processes in the enterprise (in Ukrainian) – рр. 68-76
Chukhraieva N., Mykolaichyk I. Definitions concept of the innovative potential (in Ukrainian) – рр. 77-83

State regulation of economy

Holoborodko T., Kurakina Y.  Features of taxation of higher education institutions of the state form of property as budget institutions (in Ukrainian) – рр. 84-93
Usyk V. The procedure for the construction of financial rules in the education: applied aspects (in Ukrainian) – рр. 94-105
Ishchenko M., Mishchuk Ie. Interrelation of ecological and economic security: the positions of enterprises and local government (in Ukrainian) – рр. 105-117

Development of regions and industries

Shatilo O. The influence of innovations on the development of motor transport enterprises in Ukraine (in Ukrainian) – рр. 118-128

Efficiency and effectiveness of enterprise development

Havrenkova V. Qualitative bases for the organization of training and development of the enterprise personnel (in Ukrainian) – рр. 129-140
Kyzenko O., Dopilko O. Transformation of the system of cost calculation of services under the influence of digital economic processes (in Ukrainian) – рр. 140-150
Lyushenko O. Theoretical principles of the enterprise economic sustainability (in Ukrainian) – рр. 151-161
Semenyaka T. Improvement in accounting and control of long-term receivables (in Ukrainian) – рр. 161-170
Shevchuk N.,  Zaika K., Soltys D. Features of identification and evaluation of enterprise adaptation (in Ukrainian) – рр. 170-182

Education

Kruhla N., Burkova L. Financial, economic and tax aspects of practical training of future specialists (in Ukrainian) – рр. 183-193

Download issue # 43

Choose the format to download

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно

 

Share